Đoạt giải

Thanh socola Lâm Đồng 70% Cacao tại Real Belvi Chocolate

Socola Lâm Đồng 70% đoạt giải nhất 2017

Socola Tiền Giang 70% đoạt giải 3 2017

Socola Hảo Mộc 80% đoạt giải 3 2017

Socola Đồng Nai 70% đoạt giải nhì 2018

Socola Bến Tre 70% đoạt giải nhì 2019